Westindische Buurt in Transitie (WIBIT)

WIBIT is een groeiende groep bewoners in de Westindische of Postjesbuurt in Amsterdam West, die actief bijdragen aan een duurzame levensstijl en een sociale, gezonde, natuur- en watervriendelijke woon- en leefomgeving, voor ons en onze (klein)kinderen.

 • Actief bijdragen

Met initiatieven en projecten in huis, tuin, straat en buurt dragen bewoners op supralokaal niveau bij aan het herstellen van de ecologie en biodiversiteit, de transities in het algemeen, een circulaire stad en economie, en de Sustainability Development Goals.

 • Samen onderweg

In 2017 is door bewoners een wijkscan, enquete en ontwerpbijeenkomst (i.s.m. Atelier Groenblauw) gehouden. Hieruit kwamen de volgende wensen naar voren:

 1. gezondheid: verbetering van de lucht-, water- en bodemkwaliteit
 2. structurele verduurzaming en vergroening
 3. het (weer) in gebruik nemen van de openbare ruimte
 4. meer ruimte voor spelen, wandelen en recreëren
 5. bijdragen aan (herstel van) ecosystemen en biodiversiteit
 6. bijdragen aan duurzame mobiliteit en langzaam verkeer
 7. bijdragen aan de energietransitie
 8. een gezonde omgeving voor meer stadslandbouw (en voedsel van de boer)

De wensen van ca. 200 mensen zijn in 2017 samengevat in het Inspiratieboek WIBIT. Er is inmiddels een varieteit aan initiatieven met o.a. composteren, groenblauwe daken, natuur-en watervriendelijke tuinen, groengroepen, duurzame mobiliteit, energietransitie etc. WIBIT sluit aan op maatschappelijke opgaven, zoals geformuleerd in de Green Deal – Duurzaam GWW 2.0.

 • Samenwerken

WIBIT overlegt en werkt samen met andere groene initiatieven, partners, overheden en kennisinstellingen waaronder: atelier Groenblauw, Rainproof Amsterdam, Buurtgroen020, Groenplatform Amsterdam, Wellantcollege Amsterdam, 02025, dakdokters, Cityplot, Fruittuin van West en vele anderen.

 • Privacy en integriteit

Als Westindische buurt in transitie werken we met elkaar samen als buren, met partners, onderzoekers, gemeente en kennisinstellingen.  

 1. WIBIT-ers houden zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en respecteren elke vorm van privacy. Gegevens die aan WIBIT zijn verstrekt worden nooit doorgegeven aan derden. Er wordt toestemming gevraagd voor het publiceren van foto’s en/of films via de website (onder verantwoordelijkheid van de werkgroepen).  
 2. WIBIT houdt zich aan de integriteitscode van de universiteit van Leiden. Inzet voor WIBIT is pro deo, dienstbaar aan bewoners en buurt.