Westindische buurt in transitie (WIBIT)

Westindische buurt in transitie (WIBIT) brengt in 2017 een beweging op gang. Als buurtbewoners willen we ons door meer samenwerking inzetten voor een sociale, groene, gezonde en klimaat adaptieve woon- en leefomgeving.

Nieuwe samenwerkingen, activiteiten, pilots en initiatieven leiden tot kennisontwikkeling en – kennisdeling. Zo hoeft niet iedereen het wiel          zelf uit te vinden, kunnen minder draagkrachtiger profiteren van de uitkomsten en is er steeds meer mogelijk in de ontwikkeling naar een          ‘groene’, sociale en gezonde samenleving.

  • Inspiratie 

Het start in 2017 als een lokaal, integraal en onderzoekend initiatief (learning-by-doing) op basis van voorgaande activiteiten. De wensen en ideeen van ca. 200 bewoners worden samengevat in het Inspiratieboek WIBIT. Dit leidt in september 2017 tot de presentatie van het boekje en de selectie van een aantal uit te voeren initiatieven. Die dragen bij aan een gezonde, circulaire stad en de Sustainability Development Goals.

  • Iedereen en elke stap telt!

We wonen in de buurt in soortgelijke ‘vooroorlogse bouwblokken’ en hoeven niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. Met activiteiten en pilots wordt er steeds meer kennis ontwikkeld die bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid, voor jong en oud. Ze staan in het teken van verkenning en verwondering en het (her)ontdekken van de eigen rol in natuurlijke cycli, het verkorten van ketens (water, energie, afval), duurzame mobiliteit en inspraak bij de inrichting van de leef- en woonomgeving (circulaire stad).

Groenblauwe netwerken zijn een structurerend principe, ze vormen de basis van de stad, en bieden gelegenheid voor het herstel van ecosysteemdiensten en biodiversiteit, het sluiten van stedelijke kringlopen (water, energie, afval). Als integraal en co-evolutionair initiatief scoort WIBIT in 2018 in opzet op alle zes dimensies van empowerment voor een veerkrachtige buurt (Drift/Transitie Academie).   

  • Samenwerking 

WIBIT staat ten dienste van mensen, aan de buurt. Het gaat uit van van een vorm van ‘custodianship’ waarin we met elkaar op supralokaal niveau bijdragen aan een zachte cultuuromslag: meer samenwerken met de natuur. In 2018 is WIBIT een wendbare organisatie op basis van ecologische principes. Mensen kunnen voor korte of langere aansluiten. In die vrije en dynamische verbinding, zijn we samen onderweg.

Het organiseert zich in cirkels van samenwerkingen, o.a. met bewoners(initiatieven), scholen en ondernemers, zoals Buurtkamer Corantijn, OBS De Corantijn, en het Stadsdorp. Er is een uitgebreid netwerk met duurzame partners, (kennis)instellingen en platforms. In de regio Amsterdam is er o.a. contact met Cityplot, Rainproof, 02025, Stadshout, Compostier, ANMEC, Groenplatform, Natuur&Mileuteam Zuid, Buurtgroen020, Fete de la Nature, IVN, Impact Hub, Drift/Transitie Academie , HvA.

  • Gebiedsgericht werken

Sinds 2018 wordt de buurt gemarkeerd voor ‘gebiedsgericht werken’ in stadsdeel West. Het idee is dat de buurt een proeftuin kan zijn. Het is een wederzijdse (v)erkenning op basis van vertrouwen over hoe samenwerking tussen bewoners en gemeente in deze transitie kan (blijven) bestaan. De buurt maakt deel uit van de Vreedzame Wijk/De Baarsjes.

In de periode van 2018-2019 ontstaat een verkennende samenwerking rondom speeltuin De Tulp, het Paramariboplein, overleg over de mogelijke herinrichting/vernieuwing van de Corantijnstraat, en de bewonersvereniging Surinameplein begint gesprekken over een leefbaar Surinameplein.

In 2021 wordt het bewonersinitiatief opgenomen in de Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie.

Integriteitscodes

Als bewoners werken we met elkaar samen op basis van een menselijke maat, als mensen, als buren met respect voor elkaars privacy.  In 2018 zijn de volgende onderlinge afspraken gemaakt:

  1. Inzet voor WIBIT is pro deo, dienstbaar aan bewoners en buurt.
  2. WIBIT-ers houden zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en respecteren elke vorm van privacy. Gegevens die aan WIBIT zijn verstrekt worden nooit zonder toestemming doorgegeven aan derden. Er wordt toestemming gevraagd voor contctgegevense, het publiceren van foto’s en/of films via de website. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgroepen.  
  3. WIBIT houdt zich aan de integriteitscode van de universiteit van Leiden.