Westindische buurt in transitie (WIBIT)

Een groeiende groep bewoners in de Westindische of Postjesbuurt (Amsterdam West) zet zich in voor een duurzame en sociale levensstijl en een groene, gezonde en klimaat adaptieve buurt, voor jong en oud. Dit doen we met activiteiten, werkgroepen, pilots op basis van een groeiende onderlinge samenwerking en met de gemeente.

  • Inspiratie 

WIBIT start in 2017 als een integraal en onderzoekend initiatief (learning-by-doing) op basis van voorgaande activiteiten in de buurt. In 2017 zijn de wensen van ca. 200 bewoners integraal en vanuit de transities samengevat in een boekje, het Inspiratieboek WIBIT. Inmiddels is er een varieteit aan initiatieven die bijdragen aan een gezonde, circulaire stad en de Sustainability Development Goals. Het motto is: iedereen en elke stap telt!

  • Veerkrachtig

We wonen in de buurt in soortgelijke ‘vooroorlogse bouwblokken’ en hoeven niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. Met activiteiten en pilots wordt er steeds meer kennis ontwikkeld die bijdragen aan verbetering van de leefbaarheid, voor jong en oud. Ze staan in het teken van verkenning en verwondering en het (her)ontdekken van de eigen rol in natuurlijke cycli, het verkorten van ketens, duurzame mobiliteit en directe betrokkenheid bij de inrichting van de leef- en woonomgeving (circulaire stad).

Groenblauwe netwerken zijn een structurerend principe, ze vormen de basis van de stad, en bieden gelegenheid voor het herstel van ecosysteemdiensten en biodiversiteit, en het sluiten van stedelijke kringlopen (water, energie, afval). Als integraal en co-evolutionair initiatief scoort WIBIT in opzet op alle zes dimensies van empowerment voor een veerkrachtige buurt (Drift/Transitie Academie).   

  • Samenwerking 

WIBIT staat ten dienste van mensen, aan de buurt. Het gaat uit van van een vorm van ‘custodianship’ waarin we met elkaar op supralokaal niveau bijdragen aan een zachte cultuuromslag voor mens en natuur. In 2018 is WIBIT een wendbare organisatie waarbij mensen zich voor korte of langere kunnen aansluiten. In die vrije en dynamische verbinding, zijn we samen onderweg.

Het organiseert zich in cirkels van samenwerking, o.a. met bewoners(initiatieven), scholen en ondernemers, zoals Buurtkamer Corantijn, OBS De Corantijn, en het Stadsdorp. Er is een uitgebreid netwerk met duurzame partners, (kennis)instellingen en platforms. In de regio Amsterdam is er o.a. contact met Cityplot, Rainproof, 02025, Stadshout, Compostier, ANMEC, Groenplatform, Natuur&Mileuteam Zuid, Buurtgroen020, Fete de la Nature, IVN, Impact Hub, Drift/Transitie Academie , HvA.

  • Gebiedsgericht werken

Sinds 2018 wordt de buurt gemarkeerd voor ‘gebiedsgericht werken’ in stadsdeel West. Het idee is een proeftuin te creeren waar op basis van een wederzijdse (v)erkenning en op basis van vertrouwen een samenwerking tussen bewoners en gemeente kan (blijven) ontstaan. De centralisatie dereguleert de verbindingen die er van nature zijn en dat is even schakelen. De buurt maakt deel uit van de Vreedzame Wijk/De Baarsjes.

In de periode van 2018-2019 ontstaat niettemin een nieuwe natuur- en watervriendelijke speeltuin De Tulp en een nieuw Paramariboplein. Dan start het overleg over een herinrichting/vernieuwing van de Corantijnstraat als ‘groene allee’. En er is een bewonersvereniging in gesprek over een leefbaar Surinameplein.

 

Integriteitscodes

Als bewoners werken we met elkaar samen op basis van een menselijke maat, als mensen, als buren met respect voor elkaars privacy.  In 2018 zijn de volgende onderlinge afspraken gemaakt:

  1. Inzet voor WIBIT is pro deo, dienstbaar aan bewoners en buurt.
  2. WIBIT-ers houden zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en respecteren elke vorm van privacy. Gegevens die aan WIBIT zijn verstrekt worden nooit zonder toestemming doorgegeven aan derden. Er wordt toestemming gevraagd voor contctgegevense, het publiceren van foto’s en/of films via de website. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de werkgroepen.  
  3. WIBIT houdt zich aan de integriteitscode van de universiteit van Leiden.