Klimaatbeleid gemeente Tilburg

Tilburg werkt er hard aan om ook in de toekomst een gezonde en leefbare stad te blijven. Het nemen van duurzame maatregelen is daar onlosmakelijk mee verbonden. De toenemende wateroverlast tijdens de steeds vaker voorkomende hevige regenbuien, temperaturen die op zomerse dagen in de stad ruim 7 graden hoger oplopen dan in de groengebieden daarbuiten en een ongezonde lucht door het vele fijnstof; deze gevolgen van klimaatverandering moeten we het hoofd bieden door mét elkaar te werken aan duurzame oplossingen!

Voor een klimaatbestendige en gezonde wereld kunnen we niet langer passief afwachten!
Daarom heeft Tilburg de campagne Koel Tilburg ontwikkeld en maakt ze Blauwe Tuinen mee mogelijk. Hiermee laten we zien dat duurzaam leven niet ingewikkeld hoeft te zijn. We moeten zelf aan de slag: lokaal in onze eigen stad en buurt.

Elk duurzaam initiatief, groot of klein, draagt bij aan een gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst. Voor u en onze kinderen.

Als stad van kennis en innovatie willen we in Tilburg voorop lopen op het gebied van duurzaamheid. En daarvoor hebben we uw hulp nodig. Vanuit verschillende thema’s: hittestress, wateroverlast en droogte, werken we aan de verdere verduurzaming van Tilburg. Hiermee willen we bereiken dat Tilburg in 2040 haar bijdrage levert aan het terugdringen van belastende factoren en de stad haar aantrekkelijkheid vergroot als woon-, werk- en verblijfsgebied.

Klimaat

Het klimaat verandert, het weer wordt minder stabiel. Klimaatverandering kan grote gevolgen hebben, zoals wateroverlast, droogte, en langdurige periodes van hitte. Door het nemen van veel relatief kleine en lokale maatregelen kunnen stad en regio klimaatbestendig worden. Door te vergroenen, te ‘ontstenen’, door het aanleggen van groene daken, groene tuinen, greppels en vijvers, wordt regenwater vastgehouden en warmt de directe woonomgeving minder op.
Door samen te werken met andere gemeenten, waterschappen en vooral inwoners en bedrijven, kunnen we meer bereiken. De gemeente Tilburg neemt maatregelen bij de projecten die ze uitvoert om wijken klimaatbestendiger te maken,  zoals de herinrichting van de Kruidenbuurt fase 2, herinrichting van straten en rioolvervangingsprojecten. Daarnaast stimuleert de gemeente het aanleggen van groene daken en geveltuintjes met een subsidieregeling en maken ze maken ze Blauwe Tuinen mee mogelijk. Duurzaam leven hoeft niet ingewikkeld te zijn. Iedereen kan zelf aan de slag: lokaal in eigen stad en buurt.

Hittestress

Het wordt steeds warmer in de stad. Tegels hebben de eigenschap warmte op te nemen en lang vast te houden, ook ’s nachts. Doordat het daardoor ’s nachts onvoldoende afkoelt, loopt de temperatuur in zomerse perioden steeds verder op. Onderzoek heeft aangetoond dat het in Tilburg soms 7 graden warmer is dan in de groengebieden daarbuiten. En hoe warmer het is, des te meer airco’s worden gebruikt. Dit zorgt voor een toename in het energieverbruik wat weer slecht is voor het milieu. Een negatieve, vicieuze cirkel.

Bomen en planten hebben de eigenschap juist verkoeling te bieden. Zij nemen geen warmte op en geven schaduw zodat op die plekken de stad veel minder opwarmt. Ook daarom is groen in de tuin onmisbaar voor een gezonde en leefbare stad!

Wateroverlast

Door verstening van de stad kan het water niet meer op natuurlijke wijze in de grond zakken. Dit geeft tijdens hevige regenbuien veel wateroverlast, soms tot in de huizen. Maar doordat het water niet meer in de grond wegzakt, leidt dit ook tot steeds verdere verdroging. Daarom heeft het vele bestraten van tuinen de laatste jaren dan ook onbedoeld een negatief effect op het milieu en daarmee de leefkwaliteit in Tilburg. Door het groen in de tuinen terug te brengen, wordt een deel van het probleem eenvoudig opgelost.

De gemeente neemt ook grootschalige maatregelen om schade als gevolg van wateroverlast te voorkomen, onder andere door regenwater van de gemengde riolering af te koppelen en af te voeren via regenwaterriolering (de zogenaamde Blauwe Aders) naar waterparken aan de randen van de stad en door steeds meer regenwater in de stad vast te houden. Maar elke druppel regenwater die niet in de riolering terecht komt helpt mee en daarom is het belangrijk dat ook tuinen worden onthard en vergroend.

Droogte

Door de klimaatverandering regent het soms heel veel in korte tijd maar zijn er daarna ook weer langere periodes met heel weinig regen. De grond droogt dan uit en de grondwaterspiegel daalt. Droogte kan een negatieve invloed hebben op de biodiversiteit. Het is dan ook zaak om zoveel mogelijk regenwater in de stad vast te houden voor de droge periodes.