Een klimaatbestendig Heemskerk

Heemskerk werkt er hard aan om ook in de toekomst een gezonde & leefbare stad te blijven. Het nemen van duurzame maatregelen is daar onlosmakelijk mee verbonden. De toenemende wateroverlast tijdens de steeds vaker voorkomende hevige regenbuien en temperaturen die op zomerse dagen in de stad ruim 7 graden hoger oplopen dan in de groengebieden daarbuiten; deze gevolgen van de klimaatverandering moeten we het hoofd bieden door met elkaar te werken aan duurzame oplossingen!

De klimaatverandering zorgt voor hevige neerslag, langdurige droogte en extreme hitte en dit heeft gevolgen voor ons allemaal. Klimaatbestendigheid van steden kan het meest efficiënt worden vergroot door het nemen van veel relatief kleine en lokale maatregelen. Dit willen wij oppakken door met inwoners en bedrijven de stad te vergroenen, te ‘ontstenen’, water te bergen in de bodem, op daken en onder gebouwen en door innovatieve oplossingen te verzinnen. Door samen te werken met andere gemeenten, waterschappen en vooral inwoners en bedrijven, kunnen we meer bereiken!

Klimaatatlas

Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft voor de hele regio een klimaatatlas ingericht. De klimaatatlas bestaat uit een set basiskaarten (quickscans) die voor verschillende thema’s inzicht geven in de effecten van de klimaatverandering op de stedelijke omgeving. De kaarten dienen vooral om de bewustwording bij zowel bewoners en bedrijven, als bij overheden te vergroten.
Klimaatatlas

Wateroverlast & Droogte

Door verstening van de stad kan het water niet meer op natuurlijke wijze in de grond zakken. Dit geeft tijdens hevige regenbuien veel wateroverlast, soms tot in de huizen. Maar doordat het water niet meer in de grond wegzakt, leidt dit ook tot steeds verdere verdroging. Daarom heeft het vele bestraten van tuinen de laatste jaren dan ook onbedoeld een negatief effect op het milieu en daarmee de leefkwaliteit in Heemskerk. Door het groen in de tuinen terug te brengen, wordt een deel van het probleem eenvoudig opgelost.
De vijvers in Heemskerk worden op natuurlijke wijze voorzien van vers water uit het duingebied en via het grondwater. Tijdens droge perioden zorgt het beperkte wateraanbod uit het duingebied ervoor dat het waterpeil van de vijvers uitzakt.
Bij herinrichtingen van de openbare buitenruimte zorgen wij ervoor dat het regenwater zoveel mogelijk in de eigen omgeving wordt vastgehouden en geborgen. Het regenwater kan bijvoorbeeld in de wegfundering worden opgevangen, maar ook combinaties met groen en speelvoorzieningen behoren tot de mogelijkheden. Door het regenwater in de eigen omgeving vast te houden, is de groene omgeving beter bestand tegen langere droge perioden.
Meer informatie

Hittestress

Tegels hebben de eigenschap warmte op te nemen en lang vast te houden, ook ’s nachts. Doordat het daardoor ’s nachts onvoldoende afkoelt, loopt de temperatuur in zomerse perioden steeds verder op. Onderzoek heeft aangetoond dat het in steden soms 7 graden warmer is dan in de groengebieden daarbuiten. En hoe warmer het is, des te meer airco’s worden gebruikt, wat weer een toename is in het energieverbruik, wat weer slecht is voor het milieu. Een negatieve, vicieuze cirkel.
Bomen en planten hebben de eigenschap juist verkoeling te bieden. Zij nemen geen warmte op en geven schaduw zodat op die plekken de stad veel minder opwarmt. Ook daarom is groen in de tuin onmisbaar voor een gezonde en leefbare stad!
Meer informatie

Bekijk eens de volgende filmpjes met een duidelijke uitleg over klimaatverandering in de stad en waarom groen beter is.
Klimaatverandering in de stad

Meer natuur, meer biodiversiteit

Biodiversiteit kan het beste omschreven worden als de totale verscheidenheid aan soorten planten en dieren binnen een ecologisch system.

Biodiversiteit staat wereldwijd al jaren onder flinke druk. In Nederland is de biodiversiteit, afgemeten aan kwaliteit en kwantiteit van natuur, afgenomen (van ongeveer 40 procent in 1900) tot circa 15 procent (in 2010) van de oorspronkelijke situatie. Het verlies aan biodiversiteit is daarmee aanzienlijk groter dan elders in Europa en de wereld. Verlies aan habitat door landbouw en verstedelijking is de belangrijkste oorzaak voor het historisch opgebouwde verlies aan biodiversiteit.
De gemeente Bergen kent van alle gemeenten in Noord-Holland de hoogste biodiversiteit (5.509 soorten). Dit komt ondermeer door de veelzijdige natuur in Bergen met bossen, duinen en polderlandschap.
Heemskerk staat met 2.334 soorten van de 51 gemeenten in Noord-Holland op een 13e plaats (bron https://www.waarneming.nl , geografie, biodiversiteit per gemeente).

Heemskerk kent een redelijk grote soortenrijkdom, die mede voortkomt uit de landschappelijke ligging. Op de grens van duinen en bossen naar polders.
Het aantal weidevogels gaat zowel in Europa als in Nederland achteruit. De weidevogels kunnen zich niet meer aanpassen aan de moderne landbouw, waar vaak al in april gemaaid wordt. De velden staan vol met monotoon Engels raaigras waar vroeger -door vele kruiden- de velden een rijk geschakeerde bloemenmozaïek vormden. Bloemen trekken insecten aan waaraan jonge vogels zich tegoed doen.
Hoe het vroeger was en hoe het ook weer kan zijn is goed te zien in de velden van Stichting De Hooge Weide in Castricum. Een hoge biodiversiteit door een goed ontwerp, juist beheer en natuur van enige omvang.
Dat de ontwikkeling van nieuwe natuur haar vruchten afwerpt, blijkt ook in het gebied van de waterberging Noorderveld, op een oude tak van het Oer-IJ. Veel (water)vogelsoorten hebben deze plek gevonden.

De vele bakstenen en betonnen bouwweken en bestratingen in onze gemeente vormen een surrogaatlandschap. De bijbehorende levensgemeenschap bestaat dan ook voor een belangrijk deel uit soorten van rots- en bergmilieus. Onder de vogels zijn dit specifiek de gierzwaluw, huiszwaluw, slechtvalk en stadsduif. Gedurende de hele winter 2012/13 zat er in de nok van de Nederlands Hervormde Kerk een vrouwtjes slechtvalk, die het voornamelijk op de plaatselijke kauwen voorzien had. Inmiddels is ze weer vertrokken.